Z życia szkoły

Informacja dla maturzystów

Informacja dla maturzystów
 8.06.2020r.: język polski PP

Sala nr 1: osoby z listy poprzedniej na tej Sali pod nr 1-12 – bez zmian,
                 osoby z nr 13-15 osoby zdają w Sali nr 4

Sala nr 3: osoby z listy poprzedniej na tej Sali pod nr 1-12 – bez zmian,
                 osoby z nr 13-15 osoby zdają w Sali nr 8

 

Osoby zdające w pozostałych salach – bez zmian.

 

Informacje o pozostałych egzaminach proszę sprawdzić w szkole, na tablicy ogłoszeń (od 8.06.2020r.).

Odniesienie do poprzedniego artykułu

Rekrutacja

UWAGA!

             W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki , można składać w sekretariacie szkoły lub elektronicznie:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych) podane zostaną do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły.

Konsultacje

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

 

Od 1 czerwca mogą odbywać się konsultacje dla uczniów klas 1- 2. W związku z możliwością odbywania się bezpośrednich konsultacji uczniów z nauczycielami prosimy o zapoznanie się
z poniższymi informacjami:

Wytyczne dotyczące konsultacji w I LO

Wytyczne dla uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
dotyczące konsultacji na terenie szkoły w roku 2020

 

 1. Uczeń pełnoletni umawia się na konsultacje bezpośrednio z nauczycielem z wykorzystaniem różnych środków kontaktu elektronicznego.
 2. Ucznia niepełnoletniego na konsultacje z nauczycielem umawia jego rodzic.
 3. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Uczeń, nauczyciel nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą
  na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sam jest objęty kwarantanną
  lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Uczniowie i pracownicy wchodzą do szkoły tylko wejściem głównym i udają się do wyznaczonych sal najkrótszą drogą.
 6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust
  i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły do momentu zajęcia miejsca w sali przeznaczonej na konsultacje.
 7. Uczeń pełnoletni, przychodząc na konsultacje, zobowiązany jest do posiadania podpisanego przez siebie oświadczenia i zgody wg wzoru określonego w załączniku 1. Oświadczenie przekazuje nauczycielowi prowadzącemu konsultacje. Nauczyciel oświadczenia wszystkich uczniów, biorących udział w konsultacji przekazuje sekretarzowi szkoły.
 1. Uczeń niepełnoletni, przychodząc na konsultacje, zobowiązany jest do posiadania oświadczenia i zgody wg wzoru określonego w załączniku 2 podpisanego przez rodzica/ opiekuna ucznia niepełnoletniego. Oświadczenie przekazuje nauczycielowi prowadzącemu konsultacje. Nauczyciel oświadczenia wszystkich uczniów, biorących udział w konsultacji przekazuje sekretarzowi szkoły.
 1. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 2. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obowiązkowym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali wyznaczonej na konsultacje.
 4. Konsultacje są przeprowadzane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 12 osobowych
  w wyznaczonych do tego salach. Każdy z uczniów zajmuje miejsce zgodnie z zasadą:
  1 uczeń – 1 ławka szkolna.
 5. W czasie konsultacji każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora.
 6. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
 7. Czekając na wejście do szkoły lub sali, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. W trakcie konsultacji, uczniowie, jak i nauczyciele mogą zdjąć zakrycie ust i nosa.
 9. W trakcie konsultacji uczeń i nauczyciel są zobowiązani ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

- nauczyciel podchodzi do ucznia, aby udzielić mu dodatkowych wyjaśnień,

- wychodzi do toalety,

-  kończy konsultację i wychodzi z sali.

 1.  Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie konsultacji, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz na korytarzach przed rozpoczęciem konsultacji oraz po ich zakończeniu. Po zakończeniu konsultacji, uczniowie bezzwłocznie opuszczają szkołę.
 3. Poruszający się na terenie szkoły uczniowie i nauczycieli powinni obierać najkrótszą drogę.
 4. Jeżeli uczeń pełnoletni / rodzic ucznia niepełnoletniego, zamierza zrezygnować z wcześniej umówionych konsultacji – informuje o tym fakcie nauczyciela, z którym  miały konsultacje. miały się odbywać.

Konsultacje dla uczniów(tabela)

Konsultacje dla uczniów
w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej
w Żurominie (biblioteka szkolna)1.

Dzień

Godziny

Klasa

Przedmiot

Sala

1.06.2020r. poniedziałek

8.00-8.45

I Bp, I Cp, I Dp

matematyka r.

13

9.45-10.30

I Cp

j. niemiecki

26

9.45-10.30

I e

geografia

7

10.35-11.20

II a dz.

WF

s. g.

12.30-13.15

I d ch.

WF

s. g.

13.25-14.10

I b

WF

s. g.

14.15-15.00

I a

WF

s. g.

14.15-15.00

I a ch.

WF

H

2.06.2020r. wtorek

8.00-8.45

II a

j. polski

19

8.50-9.35

I Cp

j.polski

9

9.45-10.30

II b

j. niemiecki

26

10.35-11.20

I d

j. niemiecki

26

10.35-11.20

Ie

j. niemiecki

25

11.40-12.25

IAp nw

j. niemiecki

26

11.40-12.25

I I Ap

j. niemiecki

25

11.40-12.25

I Bp dz.

WF

s.g.

11.40-12.25

I Bp, I Cp ch.

WF

s.g.

11.40-12.25

I a

EDB

7

12.30-13.15

II b dz.

WF

s.g.

12.30-13.15

II b, II d, II e ch.

WF

s.g.

13.25-14.10

I Ap dz.

WF

s.g.

13.25-14.10

II e

j.polski

9

13.25-14.10

I Bp ran

j. angielski

12

13.25-14.10

I Dp

j. niemiecki

25

13.25-14.10

I Dp nw

j. niemiecki

26

3.06.2020r. środa

8.00-8.45

I a

j. niemiecki

26

8.00-8.45

I a

j. niemiecki

25

8.00-8.45

I d

EDB

7

8.50-9.35

II a aw

j.angielski

19

9.45-10.30

I d

j. niemiecki

26

9.45-10.30

II e an

j.angielski

19

9.45-10.30

II e

j.angielski

27

10.35-11.20

II b

j.angielski

19

10.35-11.20

I Dp

matematyka

10

10.35-11.20

II e nn

j. niemiecki

26

10.35-11.20

II e

j. niemiecki

25

11.40-12.25

II d

j.angielski

18

11.40-12.25

I Ap dz.

WF

s.g.

12.30-13.15

II a nw

j. niemiecki

26

12.30-13.15

II a

j. niemiecki

25

12.30-13.15

I Ap

j. angielski

27

12.30-13.15

ICp

biologia

23

13.25-14.10

I Dp

j.angielski

18

13.25-14.10

I e

j.angielski

27

13.25-14.10

I Bp dz.

WF

s.g.

14.15-15.00

I a, II e

geografia

7

14.15-15.00

I d

j.angielski

18

14.15-15.00

I Cp, I Dp

j.angielski

27

14.15-15.00

I a

WF

s.g.

4.06.2020r. czwartek

8.00-8.45

II d

j. polski

19

8.50-9.35

I b

j.polski

9

9.45-10.30

II b

j.polski

9

9.45-10.30

II d nw

j. niemiecki

26

9.45-10.30

II d

j. niemiecki

25

10.35-11.20

I Cp

matematyka

17

10.35-11.20

I e

j.polski

9

10.35-11.20

I Bp

j.angielski

18

10.35-11.20

I a

WOS

8

11.40-12.25

I d

matematyka

10

11.40-12.25

I b

j. angielski

27

11.40-12.25

I a

podstawy przedsiębiorczości

8

11.40-12.25

II b

matematyka

25

12.30-13.15

I Ap nw

j. niemiecki

26

13.25-14.10

II a nw

j. niemiecki

26

13.25-14.10

II b dz.

WF

s.g

5.06.2020r. piątek

8.00-8.45

I a

j. niemiecki

26

8.50-9.35

I Bp

matematyka

17

8.50-9.35

I Ap

EDB

7

8.50-9.35

II d nw

j. niemiecki

26

9.45-10.30

I Dp nw

j. niemiecki

26

9.45-10.30

I a

j.angielski

18

9.45 10.30

I Cp

j. angielski

27

10.35-11-20

II e nn

j. niemiecki

26

11.40-12.25

II b

j. niemiecki

26

 

 

 Procedury związane z zapobieganiem COVID-19 w I LO

Procedura na wypadek wystąpienia podejrzenia choroby w I LO

Oświadczenie - uczeń pełnoletni

Oświadczenie rodzica ucznia niepełnoletniego

Harmonogram konsultacji biblioteki szkolnej w okresie 1.06.-5.06.2020 r.

Harmonogram konsultacji pomocy psychologicznej w okresie 1.06.-5.06.2020 r.